Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / CRP mäter inflammationsnivån i kroppen
CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner. Man mäter därför CRP, eller snabbsänkan som provet också kallas, för att undersöka om man har inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Kort om CRP (C-reaktivt protein)

  • Ett CRP-prov tas vid misstanke om inflammatorisk sjukdom.
  • CRP -värdet kan också öka kraftigt vid bakteriella infektioner och är oftast också lätt förhöjt vid virusinfektioner, vilket gör att man mäter CRP även vid misstanke om infektion.
  • Test av CRP-nivåer kallas också för snabbsänkan.
  • Mäter man CRP med en högkänslig metod (högkänslig CRP) möjliggör det mätning av väldigt låga nivåer och då kan provet användas för att bedöma en persons risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i framtiden.

Vad är CRP (C-reaktivt protein)?  

C-reaktivt protein förkortas vanligen till CRP och är ett protein som produceras i levern. Vid olika inflammatoriska tillstånd i kroppen släpper levern ut CRP i blodet i stora mängder där det har som roll att hjälpa immunförsvaret. Nivåerna av CRP i blodet speglar därför graden av inflammation i kroppen. 

Infektioner med bakterier och virus, kirurgiska ingrepp och även många sjukdomstillstånd leder till inflammation i kroppen. Eftersom nivåerna av CRP är väldigt låga i blodet när man är frisk men stiger snabbt vid inflammation i kroppen, mäts CRP vid misstanke om infektioner och inflammatorisk sjukdom. Det används också för att följa utvecklingen och behandling av dessa tillstånd.

Stiger vid infektion

Exempelvis kan man ofta se att CRP stiger kraftigt vid en bakterieinfektion. Om behandlingen med exempelvis antibiotika mot bakterieinfektionen fungerar så kan man också snabbt se att CRP sjunker över tid. Ibland börjar CRP sjunka redan innan man mår bättre igen och man kan därför använda CRP för att snabbt se om en behandling mot ett sjukdomstillstånd fungerar. 

Vad är högkänsligt CRP och vad är skillnaden mot ett vanligt CRP-test? 

Både ett vanligt CRP-test och ett högkänsligt CRP-test mäter nivån av samma protein i blodet, men testen tas av olika anledningar. Högkänsligt CRP används för att bedöma risken för friska personer att i framtiden utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Ett vanligt CRP-test används i stället när man vill ta reda på om en person är drabbad av en infektion eller inflammatorisk sjukdom just nu. 

Forskning har visat att långvarig inflammation i kroppen ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och CRP mäter graden av inflammation i kroppen. Även små och symtomlösa, men långvariga, höjningar av CRP har visat sig öka risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.  

CRP är i normalfallet så pass lågt hos friska människor att det inte går att mäta nivåerna med ett vanligt CRP-prov, men med högkänsligt CRP används en mätmetod som möjliggör mätning av mycket låga CRP-nivåer. Högkänsligt CRP kan därför användas som underlag vid bedömning av risken för att drabbas av dessa sjukdomar i framtiden. 

Vilka referensvärden gäller för CRP?

Referensvärdet för P-CRP är samma för alla: <8 mg/l 

Vilka referensvärden som gäller beror på vilken analysmetod som används och kan skilja sig åt beroende på vart provet tas. CRP-nivåerna hos en frisk person är oftast så låga att de inte går att mäta med vanliga analysmetoder som används i de flesta laboratorium. Ofta ligger nivåerna hos friska på mindre än 3 mg/l, men eftersom det sällan går att mäta så lågt med vanliga analysmetoder brukar värden högre än 5 till 10 mg/l  anges som övre gräns.  

CRP-nivåerna kan stiga väldigt mycket vid allvarliga infektioner. Vid lunginflammation är det inte ovanligt med CRP-nivåer över 200 mg/l och vid sepsis (blodförgiftning) kan nivåerna stiga upp till 500 mg/l. 

Vilka referensvärden gäller för högkänsligt CRP?

Referensvärdet för högkänsligt CRP är samma för alla: <3 mg/l 

Kardiovaskulär riskbedömning med högkänsligt CRP (hs-CRP) 

LÅG RISK <1 mg / L
MÅTTLIG RISK 1–3 mg / L 
HÖG RISK > 3 mg / L

Ett kraftigt förhöjt hs-CRP (>5 mg/L) tolkas precis som ett vanligt CRP-prov och kan exempelvis orsakas av pågående infektion eller inflammatorisk sjukdom. I dessa fall går det inte att använda detta värde för att bedöma risk för hjärt-och kärlsjukdomar utan man behöver ta om provet vid ett tillfälle då man är frisk. 

Provet lämpar sig bäst för individer med måttlig risk för hjärt- och kärlsjukdom enligt traditionella kardiovaskulära riskberäkningsmetoder. I dessa fall kan ett förhöjt hs-CRP ge ytterligare information till läkare som stödjer insättande av exempelvis medicinering mot höga blodfetter eller annan förebyggande behandling. 

Vad innebär ett förhöjt värde? 

Förhöjda värden ses vid inflammatoriska tillstånd i kroppen. Det kan orsakas av infektioner med bakterier och virus, sjukdomar som exempelvis inflammatoriska tarmsjukdomar, autoimmuna- och reumatiska sjukdomar samt i samband med större kirurgiska ingrepp. 

CRP är ett ospecifikt prov och det krävs ytterligare undersökningar och prover för att ta reda på varför nivåerna är förhöjda. 

Vad innebär ett lågt värde? 

Ett lågt CRP är förväntat hos en frisk individ och innebär en låg grad av inflammation i kroppen. 

Varför mäter man CRP? 

Ett CRP-prov tas på en person som har eller misstänks ha en inflammation i kroppen. Symptom på svåra inflammationer kan inkludera feber, frossa, smärta och minskad medvetandegrad.

CRP ökar mycket vid bakteriella infektioner, men mindre vid virusinfektioner och ger därför viss information om vilken typ av infektion en person är drabbad av. De flesta bakterieinfektioner behandlas med antibiotika. Sjukdomsförloppet övervakas med nya CRP -mätningar och fungerar behandlingen sjunker CRP successivt över tid. Om värdet inte minskar utvärderas behandlingen igen och eventuellt byter man till en annan typ av antibiotika.

Inte enbart infektioner utan även olika inflammatoriska sjukdomstillstånd leder till förhöjt CRP. Provet kan därför användas för att upptäcka eventuella inflammatoriska sjukdomar. CRP mäts även efter vissa operationer för att säkerställa att inga komplikationer har uppstått.

Varför mäts CRP i samband med ferritinmätning? 

CRP mäts vanligtvis också i samband med mätning av ferritin, ett prov som mäter kroppens järndepåer. Ferritinnivåerna ökar ofta vid infektioner eller andra inflammatoriska tillstånd.

Således ska ferritin i allmänhet inte bestämmas i samband med en akut feberinfektion eller när du fortfarande upplever återhämtning efter sjukdom, eftersom man då riskerar att få missvisande provsvar. CRP tas därför i samband med ferritinprov för att kontrollera att förhöjda nivåer inte beror på infektion eller någon annan inflammatorisk process.  

Vad påverkar CRP-värdet? 

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Kreatiinikinaasi CK
Artikel

Kreatinkinas kan upptäcka muskelskador

Kreatinkinas finns i muskler, hjärta och hjärna. En analys av kreatinkinas görs om man misstänker att celler som innehåller kreatinkinas har skadats, till exempel på grund av muskelskador.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00